ANBI

 

ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemene nut beogende instelling. De erkenning als ANBI geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of instellingen individueel aan de voorwaarden voldoen. Zo is een van die voorwaarden het aanbieden van een speciale pagina met ANBI-informatie over de organisatie op een website.

Fiscale voordelen

Het bijzondere van een ANBI-erkenning is dat geen successierecht of schenkingsrecht betaald moet worden over erfenissen en schenkingen. Ook uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking. Verdere voordelen zijn er op het gebied van de Vennootschapsbelasting, Loonheffingen, Overdrachtsbelasting en Inkomstenbelasting.

Schenkingen zijn aftrekbaar

Een voordeel van schenking aan een ANBI is dat de gever zijn schenking geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op zijn belastbaar inkomen (box I, II of III). Giften aan ANBI’s zijn namelijk aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Iemand die slim gebruik maakt van het belastingvoordeel kan dus meer schenken met hetzelfde geld. De Belastingdienst betaalt als het ware mee aan deze giften.


ANBI-gegevens

Naam instelling
 

     Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg
     Officieel: Vereniging Wereldwinkel Bunschoten

RSIN

     8103.93.556

Vestigingsadres

     Oude Schans 90, 3752 AH  Bunschoten-Spakenburg

Telefoonnummer

     033-2996670

E-mail adres

     wwBunSpa@gmail.com


Doelstelling

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die – zoals iedereen – recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel?

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De organisatie

Onze Wereldwinkel is aangesloten bij het platform Wereldwinkel.Nu. Hier wordt informatie uitgewisseld met andere Wereldwinkels. Zo ontvangen we ondersteuning bij de exploitatie, kopen samen actieproducten in, ontvangen inkoopadviezen, en tips over marketing en communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derdewereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde-Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.


Actueel beleidsplan

Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus,
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, door middel van acties en campagnes,
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, door middel van het lidmaatschap van het platform Wereldwinkel.Nu.

Financiering

De financiering van de Vereniging Wereldwinkel Bunschoten bestaat grotendeels uit het batig saldo van de Wereldwinkel in Bunschoten-Spakenburg, aangevuld met sponsoring en eventuele schenkingen.

Beheer van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur, op voorstel van de penningmeester. Uitgangspunten zijn optimalisering van de omzet, zorg voor het milieu en aandacht voor de arbeidsverhoudingen bij de producenten. 

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed met inachtneming van de continuïteit van Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg en op basis van menselijke solidariteit, ongeacht politieke en godsdienstige opvattingen. Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg tracht te werken aan verbetering van de leefsituatie van mensen in de derde wereld en aan bewustwording van de derdewereldproblematiek bij de bevolking van de Gemeente Bunschoten-Spakenburg.


Organisatie

Bestuur

Voorzitter:  Henk Boelmans,
Secretaris: Stefan Menningh,
Penningmeester: Ria Bos-Groeneveld,
Winkelcoördinatie: Jelleke Kramer,
PR-zaken: Hanneke Hagedoorn.

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg heeft geen personeel in dienst maar werkt uitsluitend met vrijwilligers. De winkelcoördinator coördineert hun werkzaamheden en vertegenwoordigt de vereniging op bijeenkomsten en regiovergaderingen. Zij ontvangt een kleine vrijwilligersvergoeding. Alle overige vrijwilligers en bestuursleden werken onbetaald. 
Medewerkers en bestuursleden kunnen noodzakelijk gemaakte kosten ten behoeve van Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg vergoed krijgen middels een onkostendeclaratie.


Verslag over 2012:
al 40 jaar

De economische crisis greep in 2012 flink om zich heen. Een niet aflatende stroom van negatieve berichtgevingen zorgde ervoor dat de consument de hand op de knip hield.

Voor onze winkel vielen de gevolgen gelukkig mee. Ondanks het sombere sentiment wisten we een omzet te behalen die slechts marginaal minder was dan in 2011. Dit geeft aan dat we een vaste kring klanten hebben opgebouwd die bewust blijft kopen bij de Wereldwinkel.
Voeg daarbij de steun van onze sponsors en de onvolprezen inzet van onze vrijwilligers en het bescheiden positieve eindresultaat over 2012 is grotendeels verklaard. En daar zijn we trots op.

Het was ook het jaar van omkijken. Omkijken naar 40 jaar Wereldwinkel in Bunschoten-Spakenburg. In oktober werd dit, in bijzijn van burgemeester van de Groep, feestelijk gevierd.
Tijdens zijn speech gaf de burgemeester aan dat de Wereldwinkel een vaste plek heeft verworven in onze gemeente. Een conclusie waar wij het van harte mee eens zijn, want de Wereldwinkel is in Bunschoten-Spakenburg niet meer weg te denken.

We namen dit jaar ook afscheid van Frieda Vos. Bijna 18 jaar was ze actief, o.a. als bestuurslid en als winkelcoördinator. Het vertrek van Frieda werd opgevangen door de komst van maar liefst 7 nieuwe vrijwilligers. Nogmaals een bevestiging dat de 40-jarige Wereldwinkel springlevend is.

Ook voor 2013 wordt economisch zwaar weer verwacht. Toch durven wij, gesteund door onze ervaringen in 2012, het jaar 2013 met vertrouwen tegemoet te treden.

Hille Wim Beekhuis
voorzitter Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg


Verslag over 2013:
we gaan online 

De winter van 2013 was koud. En duurde heel erg lang. De lente kwam maar niet zodat het plotseling zomer werd. Een mooie warme zomer.
De ontwikkelingen bij de Wereldwinkel vertonen opvallende parallellen met het weer van 2013. De eerste maanden konden de klanten de winkel in de Havenstraat maar moeilijk vinden. Het logische gevolg was dat de omzet na 5 maanden zich zo’n 5% onder het niveau van 2012 bevond. De kentering kwam met het begin van de zomer. De bezoekersaantallen namen toe en de omzet steeg om uiteindelijk ruim 10% hoger te eindigen dan het voorgaande jaar. Een bijzondere score in een periode dat de recessie nog steeds flink om zich heen greep.

Toeval? Misschien. Maar de oorzaak van dit resultaat mag niet los worden gezien van een aantal keuzes. Zoals een duidelijke inkoopvisie, slimme PR en optimale aandacht voor winkelpresentatie en styling. Voeg dat bij een gedreven en nog steeds groeiend verkoopteam en het succes is voor een groot deel verklaard.  

Eind 2013 gingen we  ook met onze winkel online. Een prachtige website binnen het format van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Daarmee zetten wij na 40 jaar onze eerste voorzichtige stappen op het internet. Een online team zorgt er voor dat er regelmatig relevante ‘content’ wordt geplaatst op onze site. Bovendien is het mogelijk om online aankopen te doen.

Maar de fysieke winkel blijft de allerhoogste prioriteit houden. Ook in 2014. We zien dat jaar met vertrouwen tegemoet door o.a. de keuzes die we in 2013 gemaakt hebben. Maar ook omdat onze vrijwilligers stuk voor stuk ambassadeurs zijn van onze bijzondere Wereldwinkel in de Havenstraat.
Daardoor staat Fairtrade steeds meer op de radar van de inwoners van Bunschoten-Spakenburg. En daar is het ons uiteindelijk om te doen.

Hille Wim Beekhuis
voorzitter Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg


Verslag over 2014:
software updates

Het jaar 2014 was voor de Wereldwinkel een stabiel jaar. Stabiel in de betekenis van omzet want deze bleef nagenoeg op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar. En daarmee consolideerden we de enorme omzetstijging van 10% die we in 2013 hadden gerealiseerd. Een prima prestatie waarmee we, gezien de nog steeds moeilijke economische omstandigheden, erg content mee zijn.

Stabiel in de betekenis van medewerkers. We werken met een vast team van gemotiveerde en ervaren vrijwilligers. Dat team is van een zodanige omvang dat het in 2014 niet nodig was om actief extra medewerkers te werven. Al zijn nieuwe vrijwilligers natuurlijk altijd welkom.

Tenslotte was 2014 ook stabiel in de betekenis van draagvlak. Relaties en sponsors lieten zich ook dit jaar weer van hun beste kant zien en gaven vaak belangeloos hun medewerking aan de meest uiteenlopende zaken. Altijd weer fijn om te merken dat wij kunnen rekenen op de ‘Vrienden van de Wereldwinkel’. 

Was er in 2014 dan helemaal geen aspect wat minder stabiel was? Jawel, onze software. In 2014 hebben we daarom geïnvesteerd in automatisering want het door ons gebruikte softwarepakket was, na jaren van intensief gebruik, aan vervanging toe. Dat gold ook voor de hardware. Met de nieuwe soft- en hardware, gecombineerd met ons team van gedreven vrijwilligers en een mooi assortiment, zijn we er klaar voor om van 2015 weer een mooi fairtrade jaar te maken.

Hille Wim Beekhuis
voorzitter Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg


Verslag over 2015:
airconditioning

Was 2015 uitzonderlijk? Nee. Tegenvallend? Zeker niet. Saai? Never a dull moment. Bijzonder dan? Nou, misschien. Het jaar 2015 was, evenals 2014, een stabiel en gedegen jaar voor de Wereldwinkel. Geen hoge pieken, maar ook geen diepe dalen. Kortom een jaar waarbij we weer veel eerlijke producten aan bewuste consumenten hebben verkocht. En dat is bijzonder genoeg.
Die consument weet de weg naar onze winkel steeds beter te vinden. Behalve een vaste en loyale klantenkring in Bunschoten-Spakenburg, bezoeken vooral in de zomermaanden ook veel toeristen en ‘dagjesmensen’ onze winkel. 

Die bezoekers worden sinds het voorjaar van 2015 welkom geheten in een winkel met airconditioning. En daarmee is een grote wens van de winkelmedewerkers in vervulling gegaan. Want vooral in de zomermaanden liepen de temperaturen soms op tot tropische waarden. Uitputtend voor onze vrijwilligers, maar ook onaangenaam voor onze klanten en al helemaal niet prettig voor ons assortiment chocolade. Uiteraard hebben we die airco aangeschaft bij Heinen & Hopman, een trouwe ‘Vriend van de Wereldwinkel’.

Sinds het najaar hebben we ook een account op Facebook. Het PR-team van de Wereldwinkel is heel actief om ervoor te zorgen dat ook via het kanaal van dit sociale medium onze fairtrade boodschap wordt gecommuniceerd.
We hebben er zin in om van 2016 wederom een stabiel en gedegen jaar te maken. Aan de inzet, creativiteit en enthousiasme van het team van 25 vrijwilligers zal het in ieder geval niet liggen.

Hille Wim Beekhuis
voorzitter Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg


Verslag over 2016:
trade, not aid

De fysieke winkel heeft het niet makkelijk. Door de onstuitbare opkomst van online winkels hebben vele retailers en ketens de afgelopen jaren hun deuren moeten sluiten. Ook enkele Wereldwinkels ontkwamen 
er niet aan om te stoppen, mede door het gebrek aan vrijwilligers.
Een andere tendens is dat supermarkten steeds vaker Fairtrade food in 
hun assortiment opnemen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, want 
het is juist onze missie dat Fairtrade producten zo breed mogelijk 
beschikbaar zijn. Gevolg voor de Wereldwinkels: een verschuiving in het assortiment van food naar non-food.

Zijn deze landelijke trends ook van toepassing 
op onze mooie Wereldwinkel in de Havenstraat in Bunschoten-Spakenburg?

Ja en nee! Ja, want in onze schappen vind je inmiddels nog maar een bescheiden assortiment food met o.a. koffie, thee, chocolade en producten voor oosterse maaltijden. En nee, want onze omzet is licht stijgend, we hebben voldoende vrijwilligers en we ontvangen steun van trouwe sponsors, de zogenaamde ‘Vrienden van de Wereldwinkel’.

Dit betekent wel dat onze focus, naast food
producten, steeds meer komt te liggen 
op de makers van manden, vazen, kaarsen, 
glaswerk en andere interieurproducten en 
gebruiksartikelen. Want wij geloven dat er voor deze eerlijk 
gemaakte cadeaus door ondernemers uit Afrika, 
Zuid-Amerika en Azië een markt is. Een markt in 
Nederland. En een markt in Bunschoten-Spakenburg.
Daarmee is ons uitgangspunt ‘Trade not Aid’ meer aan de orde dan ooit. Samen met ons team van ruim 25 vrijwilligers gaan we ervoor. In 2016 hebben we dat gedaan, en in 2017 zullen we dat blijven doen.

Hille Wim Beekhuis
voorzitter Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg


Verslag over 2017:
turbulentie

Dit jaaroverzicht 2017 kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen die zich in het eerste kwartaal van 2018 hebben voorgedaan. In de wintermaanden van 2018 kreeg de samenwerking met de VVV gestalte. Het resultaat? Een slimme combinatie van Wereldwinkel en VVV op een nieuwe locatie: het ‘oude’ VVV kantoor op Oude Schans 90. Een toplocatie die zorgt voor veel bezoekers en een impuls voor de omzet. Bovendien brengt het ons team vrijwilligers een nieuwe werkdynamiek. Deze samenwerking en verhuizing zetten de ontwikkelingen van het turbulente jaar 2017 in een ander daglicht.

Wat was er dan zoal aan de hand in 2017? De voorgaande jaren waren stabiel voor de Wereldwinkel. Een stabiele omzet, een vast vrijwilligersteam, een herkenbaar assortiment en een duidelijk inkomsten- en uitgavenpatroon.

Plotseling werd dit echter allemaal anders. Het begon met een briesje door het snelle afscheid van onze penningmeester Wim de Graaf. Deze vacature kon gelukkig vlot ingevuld worden via interim penningmeester Belina Hartog. Maar daarna begon het flink te stormen met de mededeling dat er een einde kwam aan het spaarsysteem met de WiWi Botterpas. Gevolg voor de Wereldwinkel; een volledig opdrogende extra-inkomstenbron en vooral een flinke afname van het winkelbezoek. Tel daarbij op onze al bestaande moeilijkheden om nieuwe vrijwilligers te vinden en de turbulentie is verklaard.

We hebben gezocht naar manieren om extra inkomsten te genereren. Bovendien passeerden allerlei ideeën om onze shoptraffic op te krikken de revue. Geen van deze plannen haalden de eindstreep. Gevolg was dat we het jaar 2017 met een kleine min hebben afgesloten. Maar zorgwekkender was het toekomstperspectief. We hadden eind 2017 immers geen adequaat antwoord om op korte termijn het tij te keren. Dat antwoord kwam begin 2018 via de VVV.

Mijn verwachting zou zonder de ontwikkelingen van de eerste maanden van 2018 heel anders klinken. Gelukkig is het niet nodig om dat uit te spreken, want de Wereldwinkel heeft weer toekomstperspectief. En dat ook nog eens op één van de mooiste locaties van ons dorp. Daarbij past een dankwoord richting onze verhuurder Rikkert Koelewijn. Geweldig hoe hij zich ruimhartig en constructief heeft opgesteld. Hulde!

De tegenwind van 2017 is verdwenen, we hebben de wind weer in onze rug. Hiervan profiteren uiteindelijk mandenvlechters, pottenbakkers, koffieboeren, zilversmeden en alle andere kleine producenten uit kansarme landen. Want dankzij eerlijke handel, Fair Trade, met de Wereldwinkel kunnen zij een beter leven opbouwen. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van deze makers. Daar spannen wij ons voor in. In 2017 en ook weer in 2018.

Hille Wim Beekhuis
voorzitter Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg


Verslag over 2018:
een enerverend verhuisjaar

Dit jaarverslag kan in feite op dezelfde manier beginnen als ons vorige jaarverslag:

“Dit verslag over 2018 kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen die zich in het eerste kwartaal hebben voorgedaan. In de wintermaanden van 2018 kreeg de samenwerking met de VVV gestalte met als resultaat een slimme combinatie van Wereldwinkel en VVV op een nieuwe locatie; het ‘oude’ VVV-kantoor op Oude Schans 90. Een toplocatie die zorgt voor veel bezoekers en een impuls voor de omzet. Bovendien brengt het ons team vrijwilligers een nieuwe werkdynamiek. Deze samenwerking en verhuizing zetten de ontwikkelingen van het turbulente jaar 2017 in een ander daglicht.”

2018 is een enerverend jaar geworden. De veranderingen waren soms ingrijpender voor ons dan we verwacht hadden. Het begon al direct met het moeten inkorten van onze toonbank. De winkelinrichting werd geschilderd en aangepast. Het oogt strak en is weer geheel in stijl met de richtlijnen van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De nieuwe VVV-werkzaamheden, zoals omzetten van oude botterpassen of de verkoop van bottertickets, waren lastig. 

De negatieve trend van het voorgaande jaar is gekeerd. Het aantal mensen dat de Wereldwinkel bezoekt is sterk gestegen. Wie komt voor VVV informatie loopt ook even door de winkel. En het aantal buitenlanders dat iets in de winkel kocht bleek zo hoog, dat we al snel creditcards zijn gaan accepteren. De jaarcijfers laten die positieve verandering goed zien.
We zijn blij met de verhuizing. En 2018 is daardoor een heel ander jaar geworden dan alle jaren ervoor. Het heeft veel van onze medewerkers gevraagd, maar we hebben ons er doorheen geslagen. Met een incompleet bestuur en een afnemend aantal vrijwilligers zijn we het jaar goed doorgekomen, dank zij de inzet van allen.

Jelleke Kramer
winkelcoördinator Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg


Verslag over 2019:
toerisme en Fair Trade

We hebben inmiddels een vol jaar gewerkt in het pand aan de Oude Schans. Het werken in de winkel in het hart van het dorp heeft zo z’n voordelen. In de directe omgeving is er het hele jaar door leven.
Ook met de Spakenburgse Dagen, de Visserijdag, enz. zitten we midden in de activiteiten en dat is leuk. Al die bedrijvigheid geeft natuurlijk direct extra omzet, ook van fairtrade producten.

Inmiddels hebben we een redelijk zicht op de VVV-activiteiten die we erbij zijn gaan doen. We verzorgen de kaartjes voor de kleedjesmarkt en helpen bewoners met defecte Spakenburgse Spaarpassen. We geven toeristische informatie, verstrekken folders en verkopen souvenirs, VVV-cadeaucards en Bottertickets.

In 2019 hebben alle toeristen die op een botter gingen varen een Goodie Bag ontvangen. Daarin zat ook ons promotiemateriaal voor fairtrade producten. Want onze core-business is toch ‘Wereldwinkel zijn’. We zien dat het aandeel VVV-cards en Bottertickets best groot is. De omzet van typische Wereldwinkel-artikelen is in het hoogseizoen zelfs minder dan deze VVV-gerelateerde producten. Gelukkig weten we die zaken ook te combineren. Ons nieuwste souvenir is een sleutelhanger van klederdrachtstof. Die is gemaakt met een lokale twist, maar het product is wel degelijk fairtrade.

Onze traditionele verkopen op Biddag en Dankdag in de Vaartkerk en de Zuiderkerk leveren altijd weer extra inkomsten op. Het aantal kerstpakketten zit al jaren in een dalende lijn en ook in 2019 zette dit zich voort. Gelukkig was onze verkoop op de kerstmarkt bij het Woon- en Zorgcentrum ‘De Haven’ weer zeer geslaagd.

Jelleke Kramer
winkelcoördinator Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg


Verslag over 2020:
het jaar van de corona

2020 is een opmerkelijk jaar geworden. Het jaar begon zoals alle andere jaren: rustig. Januari en februari zijn dat altijd, maar in februari, na de carnaval, begon het onrustig te worden. Niet in onze winkel, maar er kwamen steeds meer berichten over een nieuw coronavirus dat zich aan het verspreiden was, waar mensen heel ziek van werden. En dat virus verspreidde zich snel over het hele land.

De berichten erover werden steeds ernstiger en na de persconferentie van 12 maart 2020 ging Nederland in lockdown. Met als gevolg dat we de Wereldwinkel moesten sluiten.
Alles - op de levensmiddelen-sector na - was dicht. 
Vanaf 16 maart tot en met 21 mei zijn de VVV en de Wereldwinkel gesloten geweest.

In mei zijn we weer opengegaan, eerst nog beperkt van 11.00 tot 16.00 uur maar vanaf augustus van 10.00 tot 17.00 uur. En dat zijn sindsdien onze openingstijden gebleven.
De zomer en het najaar zijn rustig geweest. Alle evenementen waren afgelast, en door de beperkingen waren er weinig toeristen in het dorp. 
Maar het bleef niet rustig wat betreft de besmettingen. Die liepen weer op. Toen kwam de persconferentie van 14 december en weer ging de winkel dicht, tot eind april 2021.

Ria Bos
voorzitter a.i. Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg

Jelleke Kramer
winkelcoördinator Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg


Verslag over 2021:
geen steun,
wel een ‘compliment’ 

Ook in 2021 drukte het coronavirus een behoorlijke stempel op de maatschappij. Zo was onze winkel de eerste maanden van het jaar als gevolg van een lockdown gesloten en konden we pas in mei de deur(en) weer openen. Het hele toeristenseizoen hebben we daarna gelukkig open kunnen zijn. Aan het eind van het jaar ging Nederland echter toch weer op slot, waardoor o.a. ook de kerstmarkt bij ‘De Haven’ niet door kon gaan.

Ongetwijfeld heeft corona zijn sporen achtergelaten op de financiële jaarcijfers van de laatste twee jaar. Evenals het jaar 2020 sluiten we het jaar 2021 namelijk af met een negatief resultaat. Dit komt met name doordat onze vaste lasten (bijv. de huur) tijdens de lockdown-periodes gewoon doorliepen, terwijl daar geen inkomsten uit verkoop tegenover stonden. Omdat we volledig draaien op vrijwilligers kwamen we bovendien niet in aanmerking voor compensatie vanuit het steunpakket van de overheid. Wel zijn we naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad nog in overleg met de VVV over een mogelijke huurcompensatie.

In positieve zin werden we in november verrast door wethouder Economische Zaken Rick Beukers. Die bood ons op de Dag van de Ondernemer namens de gemeente Bunschoten een Spakenburgs Hart aan. Dit als compliment voor ons omdat we als Wereldwinkel bijdragen aan een vitale en bloeiende lokale economie. We hadden  dit ‘ondernemerscompliment’ overigens te danken aan onze klanten die ons hiervoor hadden genomineerd.

Een compliment ook voor al onze vrijwilligers die zich ook dit jaar weer volledig hebben ingezet voor onze winkel. Punt van zorg is echter wel dat het aantal beschikbare vrijwilligers tot een absoluut minimum is gezakt. Hierdoor wordt  het steeds moeilijker de roosters rond te krijgen zonder een te groot beslag te leggen op de beschikbare tijd van de vrijwilligers.

Wat verder positief genoemd mag worden, is het feit dat het gelukt is weer een voltallig bestuur op de been te brengen. In dat verband is een woord van dank op zijn plaats aan Ria Bos die gedurende een hele lange tijd met veel elan de dubbelfunctie van secretaris en voorzitter voor haar rekening heeft genomen.

Het minimaal in evenwicht brengen van de inkomsten en de uitgaven – het liefst met een (voorlopig) kleine winst – en het werven van extra vrijwilligers ziet het nieuwe bestuur op dit moment als haar belangrijkste taak.

Henk Boelmans
voorzitter Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg


Verslag over 2022:
ons 50-jarig jubileum

Graag wil ik beginnen met een goed bericht. We hebben het jaar 2022 na een paar magere jaren met een positief financieel resultaat af kunnen sluiten. Wat hier met name aan heeft bijgedragen,  is het feit dat de winkel in 2022 na twee coronajaren met gedwongen winkelsluitingen,  weer het hele jaar open is geweest.

Ook de Spakenburgse Dagen konden voor het eerst sinds de coronajaren 2020 en 2021 weer doorgang vinden. Onze winkel was tijdens deze soms snikhete dagen vertegenwoordigd met een kraam van waaruit o.a. onze nieuwe, speciaal voor ons vervaardigde koelkastmagneten met succes zijn verkocht.

Niet onvermeld mag blijven de viering in oktober van het 50- jarig bestaan van onze winkel. De door de jubileumcommissie georganiseerde open dag werd goed bezocht en leverde veel positieve reacties op.

Letterlijk in het oog springend was de overstap dit jaar naar onze nieuwe huisstijl waarbij aansluiting is gezocht bij de stijl van Wereldwinkel.Nu. In december tenslotte is de eerste aanzet gegeven voor de implementatie van een nieuw gebruikersvriendelijk kassasysteem.. Een investering waar we de komende jaren zeker mee vooruit kunnen.

Al met al kan 2022 worden bijgeschreven  als een goed Wereldwinkel-jaar. Ook de toekomst ziet het bestuur, mede door de inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers,  met het volste vertrouwen tegemoed. Op naar de volgende 50 jaar!!

Henk Boelmans
voorzitter Wereldwinkel Bunschoten-Spakenburg


Financiële huishouding

Klik hier voor de PDF van onze balans.

Klik hier voor de PDF van onze resultatenrekening.